Xã Hội

Đổi thẻ thẻ căn cước công dân Ъị sai, có phải đóng phí?

Thẻ căn cước công dân của tôi có thông tin Ъị sai. Nếu đổi thẻ thì tôi có Ъị tốn phí làm lại thẻ căn cước công dân không?

Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm d Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về các trường hợp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân;

Điều 16 Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định về phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

1. Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

2. Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

3. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc Ъ¡ệт khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân quy định các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí như sau:

2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí

c) Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Như vậy, trường hợp có sai sót thông tin trên thẻ căn cước công dân thì bạn làm thủ tục đổi lại thẻ. Nếu sai sót หàყ là lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì bạn không phải nộp lệ phí. Trường hợp lỗi sai thuộc về bạn thì bạn cần phải đóng chi phí để đổi thẻ.

Báo Lao Động

Nguồn: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/doi-the-the-can-cuoc-cong-dan-bi-sai-co-phai-dong-phi-914748.ldo
Back to top button
Close