fbpx
Công Nghệ

Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook (bản mới nhất 2020)

Mục đích của việc hủy Follow này là để tránh xuất hiện những thông tin không liên quan gì đến bạn (do người lạ post lên), những thông tin gây loãng khi bạn тяuყ cập vào Facebook.

Vâng, lướt qua J2Team thì mình thấy thành viên Nguyễn Duy Bảo có chia sẻ một Script rất hay, hỗ trợ bạn hủy theo dõi (hủy Follow) toàn bộ người lạ trên Facebook.

Ngoài ra, nếu thích thì bạn còn có thể hủy luôn Follow của toàn bộ những Pages và User nếu bạn muốn. Okay, ngay bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nội dung bài viết ngay nhé.

#1. Script hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook

+ Bước 1: Đầu tiên bạn тяuყ cập vào Facebook trên trình duyệt web máy tính => sau đó тяuყ cập vào Bạn Bè => chọn tab Đang theo dõi.

Hoặc là bạn có thể тяuყ cập nhanh thông qua địa chỉ sau: https://www.facebook.com/nguyenvankien199x/following

Trong đó nguyenvankien199x có thể là usename hoặc ID của bạn, đều được.

Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook (bản mới nhất 2020) 1

+ Bước 2: Sau đó bạn copy đoạn code bên dưới này vào:

/*
	Script by JayremntB, 2020
	Unfollow all users who are not your friends
	Please copy all the code to make sure that you will not get any errors
	Before run this script, please navigate to https://www.facebook.com/me/following
 */

// You can change time delay below or not (in milliseconds, 1 s = 1000 ms)
let delayTime = 0;

// process, please don't modify
let _0x2668=['undefined','User','location','props','string','split','status','Prepare\x20to\x20unfollow...','parse','Error:\x20','\x20users\x20will\x20be\x20unfollowed...','node','👉\x20Unfollowed\x20','includes','length','GET','forEach','responseText','collectionToken','\x20remaining...','concat','onreadystatechange','find','cookie','push','Unfollow\x20all\x20users\x20who\x20are\x20not\x20your\x20friends','send','__typename','https://www.facebook.com/api/graphql/','end_cursor','slice','sectionToken','search','user','has_next_page','data','token','keys','then','page_info','CometUserUnfollowMutation','PROFILE','Script\x20by\x20JayremntB,\x202020','edges','open','rootView','RelayModern','responseType','log','Please\x20navigate\x20to\x20\x22https://www.facebook.com/(your-username)/following\x22\x20before\x20run\x20this\x20script.','readyState','catch','POST','👌\x20DONE!','exports','pageItems','DTSGInitialData','stringify','style_renderer','https://www.facebook.com/ajax/bulk-route-definitions/','Starting...','payload','Get\x20list\x20following...','append','collection','pathname','payloads','WWW_COMET_PROFILE','text'];(function(_0x18a564,_0x26682a){let _0x1edebb=function(_0x4c27d9){while(--_0x4c27d9){_0x18a564['push'](_0x18a564['shift']());}};_0x1edebb(++_0x26682a);}(_0x2668,0x101));let _0x1ede=function(_0x18a564,_0x26682a){_0x18a564=_0x18a564-0x0;let _0x1edebb=_0x2668[_0x18a564];return _0x1edebb;};let _0x744a1b=_0x1ede;let fbDtsg=require(_0x744a1b('0x6'))[_0x744a1b('0x37')],uid=document[_0x744a1b('0x2a')][_0x744a1b('0x18')](';')[_0x744a1b('0x29')](_0x4c27d9=>_0x4c27d9[_0x744a1b('0x20')]('c_user'))[_0x744a1b('0x18')]('=')[0x1];(()=>{let _0x3cf118=_0x744a1b;console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0x3d')),console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0x2c')),console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0x44')),console[_0x3cf118('0x43')]('---------------------------'),console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0xa')),getFollowingRouteInfo()[_0x3cf118('0x39')](_0x5ead84=>{let _0x3b092b=_0x3cf118;return console[_0x3b092b('0x43')](_0x3b092b('0xc')),getAllFollowing(_0x5ead84,0x1f4);})['then'](_0x5d8cc2=>{let _0x5dfeb9=_0x3cf118;let _0x5d84e8=[];_0x5d8cc2[_0x5dfeb9('0x23')](_0x3b7910=>{let _0x1faf95=_0x5dfeb9;_0x3b7910[_0x1faf95('0x1e')][_0x1faf95('0x1e')][_0x1faf95('0x2e')]===_0x1faf95('0x14')&&_0x5d84e8[_0x1faf95('0x2b')](_0x3b7910);}),console[_0x5dfeb9('0x43')](_0x5d84e8[_0x5dfeb9('0x21')]+_0x5dfeb9('0x1d')),console['log'](_0x5dfeb9('0x1a'));let _0x532d9e=0x0;setTimeout(function _0x4d5b29(){let _0x4c6713=_0x5dfeb9;if(_0x532d9e<_0x5d84e8[_0x4c6713('0x21')])unfollowNotFriend(_0x5d84e8[_0x532d9e][_0x4c6713('0x1e')]['node']['id'])['then'](()=>{let _0xf7cada=_0x4c6713;console[_0xf7cada('0x43')](_0xf7cada('0x1f')+(_0x532d9e+0x1)+'\x20users.\x20'+(_0x5d84e8[_0xf7cada('0x21')]-_0x532d9e-0x1)+_0xf7cada('0x26')),_0x532d9e++,setTimeout(_0x4d5b29,delayTime);})[_0x4c6713('0x1')](_0x3b467a=>{console['log'](_0x3b467a);});else console['log'](_0x4c6713('0x3'));},0x0);})['catch'](_0x52797e=>{let _0x252d86=_0x3cf118;console[_0x252d86('0x43')](_0x52797e),console[_0x252d86('0x43')]('Please\x20check\x20the\x20URL\x20again\x20if\x20you\x20did\x20not\x20navigate\x20to:\x20https://www.facebook.com/(your-username)/following');});})();function getNextListFollowing(_0x509ec9,_0x4f1282,_0x5ecb0e){return new Promise((_0x4a3ecf,_0x51b3b1)=>{let _0x5a7c71=_0x1ede;request(_0x5a7c71('0x2'),'https://www.facebook.com/api/graphql/',{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x5a7c71('0x41'),'fb_api_req_friendly_name':'ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','variables':{'count':_0x5ecb0e,'cursor':_0x4f1282,'scale':0x1,'search':null,'id':_0x509ec9['collectionToken']},'doc_id':0xabdd4b9c393ee})[_0x5a7c71('0x39')](_0x377653=>{let _0x3f98ec=_0x5a7c71;try{_0x377653=JSON[_0x3f98ec('0x1b')](_0x377653),_0x4a3ecf(_0x377653[_0x3f98ec('0x36')]['node'][_0x3f98ec('0x5')]);}catch(_0x3ce9c0){_0x51b3b1(_0x3ce9c0);}})['catch'](_0x51b3b1);});}function getAllFollowing(_0x206f81,_0x2e73d1){return new Promise((_0xf96118,_0x50f644)=>{let _0x21bc37=_0x1ede;request(_0x21bc37('0x2'),_0x21bc37('0x2f'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x21bc37('0x41'),'fb_api_req_friendly_name':'ProfileCometTopAppSectionQuery','variables':{'collectionToken':_0x206f81[_0x21bc37('0x25')],'scale':0x1,'sectionToken':_0x206f81[_0x21bc37('0x32')],'userID':uid},'doc_id':0xbf03dcd6ed9ef})[_0x21bc37('0x39')](_0x534731=>{let _0x1f7525=_0x21bc37;try{_0x534731=JSON[_0x1f7525('0x1b')](_0x534731);let _0x411003=_0x534731['data'][_0x1f7525('0x34')]['timeline_nav_app_sections']['nodes'][0x0]['all_collections']['nodes'][0x0][_0x1f7525('0x8')][_0x1f7525('0xe')][_0x1f7525('0x5')];let _0x14fedb=_0x411003[_0x1f7525('0x3e')],_0x4ef831=_0x411003[_0x1f7525('0x3a')];setTimeout(function _0x51b351(_0x447baa=_0x4ef831[_0x1f7525('0x30')]){let _0x9c2b99=_0x1f7525;getNextListFollowing(_0x206f81,_0x447baa,_0x2e73d1)[_0x9c2b99('0x39')](_0x434c8c=>{let _0x1f574d=_0x9c2b99;_0x14fedb=_0x14fedb[_0x1f574d('0x27')](_0x434c8c[_0x1f574d('0x3e')]);if(!_0x434c8c[_0x1f574d('0x3a')][_0x1f574d('0x35')]){_0xf96118(_0x14fedb);return;}return setTimeout(_0x51b351(_0x434c8c[_0x1f574d('0x3a')][_0x1f574d('0x30')]),0x0);})[_0x9c2b99('0x1')](_0x50f644);},0x0);}catch(_0x8ce3ea){_0x50f644(_0x8ce3ea);}})[_0x21bc37('0x1')](_0x50f644);});}function getFollowingRouteInfo(){return new Promise((_0x325a78,_0x38e4e8)=>{let _0x1b01d4=_0x1ede;request(_0x1b01d4('0x2'),_0x1b01d4('0x9'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'route_urls[0]':window[_0x1b01d4('0x15')][_0x1b01d4('0xf')]+window[_0x1b01d4('0x15')][_0x1b01d4('0x33')]})['then'](_0xdca624=>{let _0x4da329=_0x1b01d4;try{_0xdca624=JSON[_0x4da329('0x1b')](_0xdca624[_0x4da329('0x31')](0x9));let _0x4d2f66=Object[_0x4da329('0x38')](_0xdca624[_0x4da329('0xb')][_0x4da329('0x10')])[0x0],_0x45baf0=_0xdca624[_0x4da329('0xb')][_0x4da329('0x10')][_0x4d2f66]['result'][_0x4da329('0x4')][_0x4da329('0x40')][_0x4da329('0x16')];_0x325a78(_0x45baf0);}catch(_0x18a6f9){_0x38e4e8(_0x18a6f9);}})[_0x1b01d4('0x1')](_0x38e4e8);});}function unfollowNotFriend(_0x37d89f){return new Promise((_0x5c66df,_0x2ff01f)=>{let _0x4ad788=_0x1ede;request(_0x4ad788('0x2'),_0x4ad788('0x2f'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x4ad788('0x41'),'fb_api_req_friendly_name':_0x4ad788('0x3b'),'variables':{'action_render_location':_0x4ad788('0x11'),'input':{'subscribe_location':_0x4ad788('0x3c'),'unsubscribee_id':_0x37d89f,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'7'},'scale':0x1},'doc_id':0xd1a57d1fa7da0})[_0x4ad788('0x39')](_0x5c66df)[_0x4ad788('0x1')](_0x2ff01f);});}function request(_0x374fc6,_0xd4b54b,_0x155dc4){let _0x1e6ac1=_0x744a1b;let _0x5a3031=new FormData();if(_0x374fc6===_0x1e6ac1('0x2'))for(let _0x2389af in _0x155dc4){_0x5a3031[_0x1e6ac1('0xd')](_0x2389af,typeof _0x155dc4[_0x2389af]===_0x1e6ac1('0x17')?_0x155dc4[_0x2389af]:JSON[_0x1e6ac1('0x7')](_0x155dc4[_0x2389af]));}else{if(_0x374fc6===_0x1e6ac1('0x22')&&typeof _0x155dc4!==_0x1e6ac1('0x13')){_0xd4b54b+='?';for(let _0xf80838 in _0x155dc4){_0xd4b54b+=_0xf80838+'='+encodeURI(_0x155dc4[_0xf80838])+'&';}}}return new Promise((_0x50d916,_0x1e9462)=>{let _0x57078e=_0x1e6ac1,_0x329bbd=new XMLHttpRequest();_0x329bbd[_0x57078e('0x42')]=_0x57078e('0x12');try{_0x329bbd[_0x57078e('0x3f')](_0x374fc6,_0xd4b54b),_0x329bbd[_0x57078e('0x2d')](_0x5a3031),_0x329bbd[_0x57078e('0x28')]=function(){let _0x53b582=_0x57078e;if(_0x329bbd[_0x53b582('0x0')]===0x4){if(_0x329bbd[_0x53b582('0x19')]!==0xc8)_0x1e9462(_0x53b582('0x1c')+_0x329bbd[_0x53b582('0x19')]);else _0x50d916(_0x329bbd[_0x53b582('0x24')]);}};}catch(_0x2538f3){_0x1e9462(_0x2538f3);}});}

+ Bước 3: Tiếp theo nữa, bạn hãy mở công cụ Developer Tools lên bằng cách nhấn chuột phải vào vị trí bất kỳ => và chọn Kiểm tra (Inspect), hoặc sử dụng tổ hợp phím CTRL + SHIFT + I  => sau đó bạn chuyển sang tab Console.

=> Rồi dáห đoạn code ở Bước 2 vào => sau đó bấm Enter để thực hiện.

 

Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook (bản mới nhất 2020) 2

+ Bước 4: Bao giờ hiện dòng Done thì xong nha các bạn !

Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook (bản mới nhất 2020) 3

Vâng, vây giờ bạn load lại trang thì sẽ thấy, toàn bộ những người lạ mà bạn đang theo dõi sẽ biến mất rồi đấy 😀

#2. Chia sẻ script huỷ theo dõi cả Pages và Users

Đoạn code bên trên là hủy theo dõi toàn bộ người lạ, còn nếu bạn muốn hủy theo dõi toàn bộ các Pages và Users thì bạn dùng code bên dưới này nhé.

/*
	Script by JayremntB, 2020
	Unfollow all users and pages
	Please copy all the code to make sure that you will not get any errors
	Before run this script, please navigate to https://www.facebook.com/(your-username)/following
 */

// You can change time delay below or not (in milliseconds, 1 s = 1000 ms)
let delayTime = 0;

// process, please don't modify
let _0x8159=['data','send','all_collections','string','text','forEach','keys','Starting...','payloads','pathname','log','Get\x20list\x20following...','concat','👌\x20DONE!','node','then','nodes','RelayModern','rootView','Please\x20check\x20the\x20URL\x20again\x20if\x20you\x20did\x20not\x20navigate\x20to:\x20https://www.facebook.com/(your-username)/following','search','end_cursor','catch','c_user','Error:\x20','---------------------------','Please\x20navigate\x20to\x20\x22https://www.facebook.com/(your-username)/following\x22\x20before\x20run\x20this\x20script.','onreadystatechange','GET','Script\x20by\x20JayremntB,\x202020','result','PROFILE','https://www.facebook.com/ajax/bulk-route-definitions/','Unfollow\x20all\x20users\x20who\x20are\x20not\x20your\x20friends\x20and\x20pages','responseText','WWW_COMET_PROFILE','open','ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','collectionToken','length','POST','append','collection','Prepare\x20to\x20unfollow...','user','includes','slice','location','find','sectionToken','token','payload','CometUserUnfollowMutation','\x20users.\x20','👉\x20Unfollowed\x20','stringify','page_info','responseType','props','parse','\x20remaining...','pageItems','DTSGInitialData','https://www.facebook.com/api/graphql/','has_next_page','status','style_renderer','timeline_nav_app_sections'];(function(_0x1fee53,_0x81597b){let _0x2c2042=function(_0x48440c){while(--_0x48440c){_0x1fee53['push'](_0x1fee53['shift']());}};_0x2c2042(++_0x81597b);}(_0x8159,0x171));let _0x2c20=function(_0x1fee53,_0x81597b){_0x1fee53=_0x1fee53-0x0;let _0x2c2042=_0x8159[_0x1fee53];return _0x2c2042;};let _0x489994=_0x2c20;let fbDtsg=require(_0x489994('0x21'))[_0x489994('0x15')],uid=document['cookie']['split'](';')[_0x489994('0x13')](_0x48440c=>_0x48440c[_0x489994('0x10')](_0x489994('0x3e')))['split']('=')[0x1];(()=>{let _0x400dee=_0x489994;console[_0x400dee('0x31')](_0x400dee('0x0')),console[_0x400dee('0x31')](_0x400dee('0x4')),console['log'](_0x400dee('0x41')),console[_0x400dee('0x31')](_0x400dee('0x40')),console[_0x400dee('0x31')](_0x400dee('0x2e')),getFollowingRouteInfo()[_0x400dee('0x36')](_0x5dd79b=>{let _0x2ccd94=_0x400dee;return console[_0x2ccd94('0x31')](_0x2ccd94('0x32')),getAllFollowing(_0x5dd79b,0x1f4);})[_0x400dee('0x36')](_0x9d874f=>{let _0x1cd312=_0x400dee;let _0x67a193=[];_0x9d874f[_0x1cd312('0x2c')](_0x3d4a7a=>{_0x67a193['push'](_0x3d4a7a);}),console['log'](_0x67a193['length']+'\x20users\x20will\x20be\x20unfollowed...'),console[_0x1cd312('0x31')](_0x1cd312('0xe'));let _0x537bcc=0x0;setTimeout(function _0x443e36(){let _0x398812=_0x1cd312;if(_0x537bcc<_0x67a193[_0x398812('0xa')])unfollowNotFriend(_0x67a193[_0x537bcc]['node'][_0x398812('0x35')]['id'])[_0x398812('0x36')](()=>{let _0x3cdd17=_0x398812;console['log'](_0x3cdd17('0x19')+(_0x537bcc+0x1)+_0x3cdd17('0x18')+(_0x67a193[_0x3cdd17('0xa')]-_0x537bcc-0x1)+_0x3cdd17('0x1f')),_0x537bcc++,setTimeout(_0x443e36,delayTime);})[_0x398812('0x3d')](_0x201cf5=>{let _0x4bfce2=_0x398812;console[_0x4bfce2('0x31')](_0x201cf5);});else console[_0x398812('0x31')](_0x398812('0x34'));},0x0);})[_0x400dee('0x3d')](_0x2db182=>{let _0x2923eb=_0x400dee;console['log'](_0x2db182),console['log'](_0x2923eb('0x3a'));});})();function getNextListFollowing(_0x4d956d,_0x53b0e9,_0x473155){return new Promise((_0x537666,_0x2c3eee)=>{let _0x4a48ea=_0x2c20;request('POST',_0x4a48ea('0x22'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x4a48ea('0x38'),'fb_api_req_friendly_name':_0x4a48ea('0x8'),'variables':{'count':_0x473155,'cursor':_0x53b0e9,'scale':0x1,'search':null,'id':_0x4d956d[_0x4a48ea('0x9')]},'doc_id':0xabdd4b9c393ee})[_0x4a48ea('0x36')](_0x2955c1=>{let _0x7ccb68=_0x4a48ea;try{_0x2955c1=JSON[_0x7ccb68('0x1e')](_0x2955c1),_0x537666(_0x2955c1[_0x7ccb68('0x27')]['node']['pageItems']);}catch(_0x5dc344){_0x2c3eee(_0x5dc344);}})[_0x4a48ea('0x3d')](_0x2c3eee);});}function getAllFollowing(_0x453c9b,_0x131dd2){return new Promise((_0x4efc5d,_0x32e1bf)=>{let _0xfbca93=_0x2c20;request(_0xfbca93('0xb'),_0xfbca93('0x22'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0xfbca93('0x38'),'fb_api_req_friendly_name':'ProfileCometTopAppSectionQuery','variables':{'collectionToken':_0x453c9b[_0xfbca93('0x9')],'scale':0x1,'sectionToken':_0x453c9b[_0xfbca93('0x14')],'userID':uid},'doc_id':0xbf03dcd6ed9ef})[_0xfbca93('0x36')](_0x5c960a=>{let _0x520438=_0xfbca93;try{_0x5c960a=JSON[_0x520438('0x1e')](_0x5c960a);let _0x7c32c4=_0x5c960a[_0x520438('0x27')][_0x520438('0xf')][_0x520438('0x26')][_0x520438('0x37')][0x0][_0x520438('0x29')][_0x520438('0x37')][0x0][_0x520438('0x25')][_0x520438('0xd')][_0x520438('0x20')];let _0xcaee22=_0x7c32c4['edges'],_0x4dc58e=_0x7c32c4[_0x520438('0x1b')];setTimeout(function _0x496b00(_0x5577bd=_0x4dc58e[_0x520438('0x3c')]){let _0x3689ae=_0x520438;getNextListFollowing(_0x453c9b,_0x5577bd,_0x131dd2)['then'](_0xf74aa2=>{let _0x2b8cee=_0x2c20;_0xcaee22=_0xcaee22[_0x2b8cee('0x33')](_0xf74aa2['edges']);if(!_0xf74aa2[_0x2b8cee('0x1b')][_0x2b8cee('0x23')]){_0x4efc5d(_0xcaee22);return;}return setTimeout(_0x496b00(_0xf74aa2[_0x2b8cee('0x1b')][_0x2b8cee('0x3c')]),0x0);})[_0x3689ae('0x3d')](_0x32e1bf);},0x0);}catch(_0xa3fbab){_0x32e1bf(_0xa3fbab);}})['catch'](_0x32e1bf);});}function getFollowingRouteInfo(){return new Promise((_0x1db457,_0x579e9c)=>{let _0xc553d6=_0x2c20;request(_0xc553d6('0xb'),_0xc553d6('0x3'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'route_urls[0]':window[_0xc553d6('0x12')][_0xc553d6('0x30')]+window[_0xc553d6('0x12')][_0xc553d6('0x3b')]})['then'](_0x25113d=>{let _0x32116b=_0xc553d6;try{_0x25113d=JSON[_0x32116b('0x1e')](_0x25113d[_0x32116b('0x11')](0x9));let _0x53849a=Object[_0x32116b('0x2d')](_0x25113d[_0x32116b('0x16')]['payloads'])[0x0],_0x1535ef=_0x25113d[_0x32116b('0x16')][_0x32116b('0x2f')][_0x53849a][_0x32116b('0x1')]['exports'][_0x32116b('0x39')][_0x32116b('0x1d')];_0x1db457(_0x1535ef);}catch(_0x2cddb3){_0x579e9c(_0x2cddb3);}})[_0xc553d6('0x3d')](_0x579e9c);});}function unfollowNotFriend(_0x4139ee){return new Promise((_0x58cde2,_0x3b2a9c)=>{let _0x4dcdb1=_0x2c20;request(_0x4dcdb1('0xb'),_0x4dcdb1('0x22'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x4dcdb1('0x38'),'fb_api_req_friendly_name':_0x4dcdb1('0x17'),'variables':{'action_render_location':_0x4dcdb1('0x6'),'input':{'subscribe_location':_0x4dcdb1('0x2'),'unsubscribee_id':_0x4139ee,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'7'},'scale':0x1},'doc_id':0xd1a57d1fa7da0})[_0x4dcdb1('0x36')](_0x58cde2)[_0x4dcdb1('0x3d')](_0x3b2a9c);});}function request(_0x41d941,_0x457de1,_0x29c5ec){let _0x2e1be1=_0x489994;let _0x119111=new FormData();if(_0x41d941===_0x2e1be1('0xb'))for(let _0x674854 in _0x29c5ec){_0x119111[_0x2e1be1('0xc')](_0x674854,typeof _0x29c5ec[_0x674854]===_0x2e1be1('0x2a')?_0x29c5ec[_0x674854]:JSON[_0x2e1be1('0x1a')](_0x29c5ec[_0x674854]));}else{if(_0x41d941===_0x2e1be1('0x43')&&typeof _0x29c5ec!=='undefined'){_0x457de1+='?';for(let _0x453dfc in _0x29c5ec){_0x457de1+=_0x453dfc+'='+encodeURI(_0x29c5ec[_0x453dfc])+'&';}}}return new Promise((_0x48434f,_0x594fb1)=>{let _0x59ae3a=_0x2e1be1,_0xe92bed=new XMLHttpRequest();_0xe92bed[_0x59ae3a('0x1c')]=_0x59ae3a('0x2b');try{_0xe92bed[_0x59ae3a('0x7')](_0x41d941,_0x457de1),_0xe92bed[_0x59ae3a('0x28')](_0x119111),_0xe92bed[_0x59ae3a('0x42')]=function(){let _0x1458d3=_0x59ae3a;if(_0xe92bed['readyState']===0x4){if(_0xe92bed[_0x1458d3('0x24')]!==0xc8)_0x594fb1(_0x1458d3('0x3f')+_0xe92bed[_0x1458d3('0x24')]);else _0x48434f(_0xe92bed[_0x1458d3('0x5')]);}};}catch(_0x3706d2){_0x594fb1(_0x3706d2);}});}

Cách thực hiện chạy code thì bạn làm hoàn toàn tương tự như hướng dẫn ở bên trên thôi nên mình không hướng dẫn lại nữa.

#3. Lời kết

Vâng, như vậy là chỉ vài thao tác đơn giản thôi là bạn đã có thể hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook rồi đó. Ngoài ra thì bạn cũng có thể dễ dàng hủy follow hàng hoạt các Pages và Users nữa.

Hi vọng là thủ thuật này sẽ hữu ích với các bạn, chúc các bạn thành công !

Nguồn: https://blogchiasekienthuc.com/thu-thuat-hay/huy-theo-doi-toan-bo-nguoi-la-tren-facebook.html
Từ khóa
Back to top button
Close